Posted on Leave a comment

Skipper sûnder see/Schipper zonder zee/Skipper without sea

Onwennig fan it wetter

bin ik as een boer op see

foar altiid seekjen

om myn skip

midden in ‘t âlde lan

ik bin thûs in Fryslan

de boer lûkt protten meeuwen

as ‘n fiskersskip op see

grutte wolken lûken oer

‘t waait ‘n bytsje

op ‘t lan golft het gers

as golven op ‘e see

de kij grasen as grutte skippen

troch het waaierende grien

as ‘n skipper sûnder see

waad ik troch

nog sykje ik myn skip

sjoch ik der silen?

der oan ‘t ein?

jawis, ik sjoch ‘t echt

it is een praam mei kei erin

Onwennig van het weer

ben ik als een boer op zee

voor altijd zoeken

naar mijn schip

midden in het oude land

ben ik thuis in Friesland

de boer trekt zwermen meeuwen

als een vissersschip op zee

grote wolken trekken over

het waait een beetje

op het land golft het gras

als golven op de zee

de koeien grazen als grote schepen

door het waaierende groen

als een schipper zonder zee

waad ik door

nog steeds zoek ik mijn schip

zie ik daar zeilen?

daar aan het eind?

jawel, ik zie het echt

het is een praam met koeien

Ill at ease from the weather

am I like a farmer at sea

forever seeking

for my ship

in the middle of the old land

I am home in Friesland

the farmer pulls swarms of seagulls

like a fishingboat at sea

big clouds drift over

it’s a little breezy

on the land the grass waves

like waves at sea

cows graze like big ships

through the fanning green

like a skipper without sea

I wade through

still I seek my ship

do I see sails there?

there at the end?

yes, I really do

it is a keel with cows in it

By Mayola 2004

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.