Posted on Leave a comment

Fuort mar los / Ga maar weg /Please go

Ik seach dy rjocht

in ‘e eagen

de wierheit is lichter

dan de leagen

de leafde starker

dan de eangst

herteskuorrende pyn

draaglikker dan skuld

yn ‘e skuld troch trou

by bern en frou

fuort mar los

myn leave…

Ik kijk je recht

in de ogen

de waarheid is lichter

dan de leugen

de liefde sterker

dan de angst

hartverscheurende pijn

draaglijker dan schuld

in de schuld door trouw

by kind en vrouw

ga maar weg

mijn lief

I look you straight

in the eyes

the truth is lighter

than the lie

love is stronger

than fear

heartbreaking pain

more bearable

than blame

in guilt by loyalty

with child and wife

please go

my love

By Gif – Fryslan, 2005

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.