Fuort mar los / Ga maar weg /Please go

By Gif – Fryslan, 2005

Ik seach dy rjocht

in ‘e eagen

de wierheit is lichter

dan de leagen

de leafde sterker

dan de eangst

herteskuorrende pyn

draaglikker dan skuld

yn ‘e skuld troch trou

by bern en frou

fuort

mar los

myn leave…

Ik kijk je recht

in de ogen

de waarheid is lichter

dan de leugen

de liefde sterker

dan de angst

hartverscheurende pijn

draaglijker dan schuld

in de schuld door trouw

by kind en vrouw

ga

maar weg

mijn liefje

I look straight

into the eyes

the truth is lighter

than the lie

love is stronger

than fear

heartbreaking pain

more bearable

than blame

in guilt by loyalty

with child and wife

please go

my love